Упутство за активности за завршни испит

22.05.2017.

print rss
Упутство за активности за завршни испит

Овде можете скинути документ у ".doc"(word) формату

УПУТСТВО ЗА РОДИТЕЉЕ

 • Од 12. 5. до 15. 5. 2017. - пријављивање кандидата за полагање пријемног испита у средњим школама (филолошка гимназија, математичка гимназија, уметничке школе, .....) – детаљнија обаветења добијају се у средњој школи.
 • 3. 6. – 4. 6. 2017. – пријављивање ученика и подношење спортске документације у Спортској гимназији.
 • Ученици имају обавезу да пре приступања испиту са одељењским старешином благовремено провере тачност својих личних података и података о успеху током школовања у бази података.
 • Завршни испит полажу сви ученици осмог разреда;
 • Завршни испит се полаже три дана 14., 15. и 16. 6. 2017.– првог дана 14. 6. од 9:00 до 11:00 се полаже тест из српског језика, другог дана 15. 6. од 9:00 до 11:00 се полаже тест из математике, а трећег дана 16. 6. од 9:00 до 11:00 се полаже комбиновани тест;
 • Ученици треба да дођу у школу у 8:15 часова сва три дана полагања испита;
 • На испит из српског, односно матерњег језика и на испит на коме се полаже комбиновани тест ученици треба да понесу ђачку књижицу са овереном фотографијом и уписаним идентификационим бројем ученика, графитну оловку, плаву хемијску оловку и гумицу;
 • На испит из математике ученици треба да понесу ђачку књижицу са овереном фотографијом и уписаним идентификационим бројем ученика, графитну оловку, плаву хемијску оловку, гумицу, лењир, троугао и шестар;
 • На испиту није дозвољено коришћење мобилних телефона, дигитрона, бележака, папира, нити других материјала који не спадају у прописан прибор за испит;
 • На испиту није дозвољен разговор међу ученицима;
 • Ученицима није дозвољено да напуштају просторију у којој се полаже испит пре 9:45 часова и у периоду од 10:45 до 11:00 часова;
 • Ученици могу бити удаљени са испита у случају непоштовања правила и упутстава дежурних наставника. Ученик који буде удаљен са теста ће добити нула бодова на том тесту;
 • Родитељима односно старатељима је забрањено да без посебног одобрења буду у школи за време полагања завршног испита;
 • У случају непредвиђене спречености ученика да приступи полагању завршног испита, родитељ односно старатељ је у обавези да то пријави одељењском старешини до 8:00 часова на дан полагања;
 • Ученике на болничком или кућном лечењу родитељи односно старатељи пријављују одељењском старешини најкасније један дан пре полагања завршног испита; ученици полажу завршни испит у простору који одговара њиховом здравственом стању на основу сагласности медицинске комисије из Школске управе или се одлаже полагање испита за августовски уписни рок.
 • После објављивања прелиминарних резултата (18. 6. 2017.) ученици имају право увида у свој тест заједно са родитељем или старатељем и право приговора школској комисији уколико сматрају да су оштећени (19. 6. од 8:00 до 16:00 часова).
 • Попуњавање и предаја листе жеља обавиће се у школи 24. 6. 2017. од 8.00 до 15:00 часова. Листу жеља попунити читко штампаним словима. Родитељ мора обавезно да потпише листу жеља. Молимо Вас да у листу жеља не уписујете профиле за које је неопходан пријемни испит ако тај испит Ваше дете није полагало (нпр. филолошка гимназија, математичка гимназија, уметничке школе, ....). Такође купите више листа жеља како би се у случају грешке могла на време попунити и предати.
 • Уколико ученик уписује приватну средњу школу, родитељ је дужан да школи достави потписану изјаву да неће попуњавати листу жеља и да не желе да њихово дете учествује у расподели.
 • Након уношења листе жеља у базу података 28. 6. од 8.00 до 16:00 у школи се проверава листа жеља, примају и решавају жалбе, уносе исправке.
 • Након објављивања резултата расподеле по школама и образовним профилима 4. 7. и 5. 7. обавља се упис у средњу школу.
 • Уколико ученик није распоређен у првом уписном кругу онда у школи 4. 7. између 8:00 и 15:00 часова попуњава нову листу жеља за упис у другом кругу. Упис ученика у средње школе у другом уписним кругу обавља се 7. 7. од 8:00 до 15:00 часова.

УПУТСТВО ЗА УЧЕНИКЕ

 • Завршни испит полажу сви ученици осмог разреда (без тога не може да се добије уверење о завршеној основној школи).
 • Завршни испит се полаже три дана – првог дана се полаже српски, односно матерњи језик, другог математикa, а трећег комбиновани тест;
 • Ученици имају обавезу да пре приступања испиту са одељењским старешином благовремено провере тачност својих личних података и података о успеху током школовања у бази података;
 • Испит сва три дана почиње у 9:00 часова и траје 120 минута;
 • Ученици су дужни да у школу дођу у 8:15 часова сва три дана одржавања испита;
 • На испит из српског, односно матерњег језика и на испит на коме се полаже комбиновани тест, ученици треба да понесу ђачку књижицу са овереном фотографијом и уписаним идентификационим бројем ученика, графитну оловку, плаву хемијску оловку и гумицу;
 • На испит из математике ученици треба да понесу ђачку књижицу са овереном фотографијом и уписаним идентификационим бројем ученика, графитну оловку, плаву хемијску оловку, гумицу, лењир, тругао и шестар;
 • Ученици се распоређују у просторије у којима се полаже испит према унапред утврђеним списковима ученика који су истакнути на огласној табли или на другом видном месту у школи, тако да редни број ученика на Јединственом списку ученика одговара редном броју клупе у којој ће ученик седети;
 • Ученик решава тест према упутствима датим од стране дежурних наставника и према упутству за израду теста које је штампано на самом тесту;
 • Препоручљиво је да ученици одговоре прво да пишу графитном оловком (што није обавезно), а тек на крају плавом хемијском оловком. Ово је важно јер се одговори написани графитном оловком, као ни преправљани одговори написани хемијском оловком, неће признавати при бодовању
 • На завршном испиту није дозвољено коришћење мобилних телефона, дигитрона, бележака, папира, нити других материјала који не спадају у прописан прибор за испит. Ученици су дужни да на за то предвиђено место одложе своје торбе, искључене мобилне телефоне, дигитроне и друга техничка помагала, пернице, белешке, папире, храну и сл, осим воде/освежавајућег напитка;
 • На испиту није дозвољено преписивање, разговор међу ученицима ни ометање других ученика. Ученици ће бити удаљени са испита уколико не поштују прописану процедуру на испиту и упутства дата од стране дежурних наставника. Ученик који буде удаљен са теста ће добити нула бодова на том тесту;
 • Ученик који је удаљен са теста у следећем року полаже тест са кога је удаљен.
 • Ученицима није дозвољено да напуштају просторију у којој се полаже испит пре 9:45 часова и у периоду од 10:45 до 11:00 часова;
 • Када ученици заврше са израдом теста, треба да позову дежурног наставника подизањем руке и да након предаје теста напусте простор тако да не ремете рад других ученика;
 • После објављивања привремених резултата ученици имају право увида у свој тест, a заједно са родитељем, или старатељем, и право приговора школској комисији уколико сматрају да су оштећени.