Продужени боравак

НАСТАВА ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И УСЛОВИ УПИСА У НАСТАВУ ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА

- У циљу пружања помоћи запосленим и преангажованим родитељима OШ “Браћа Јерковић“ сваке школске године оранизује ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК за ученике од I до IV разреда и то у три групе:

1. група - ученици I разреда

2. група - ученици I разреда

3. група - ученици II разреда.

4. група - ученици III и IV разреда

-  У групе продуженог боравка укључују се ученици из различитих одељења од I до IV разреда, Групе су хетерогене, максималан број васпитне групе је 30 ученика.

-Упис ученика у наставу продуженог боравка се врши до 15. септембра текуће школске године код дежурних наставника у продуженом боравку,

 

попуњавањем анкете. [ klikni ovde ]

 

 

-Ученици имају могућност уписа у наставу продуженог боравка до попуне капацитета за 3 групе (максимално 90 ученика)

-Предност при упису имају:

*ученици који редовно похађају боравак

*ученици без родитеља ( решење центра за социјални рад)

*ученици оба запослена родитеља ( приликом уписа доставити потврду да су у радном односу)

*ученици самохраног родитеља ( донети решење о старатељству )

*ученици са тешкоћама у развоју ( који раде по ИОП-у)

*остали ученици

-Радно време наставе продуженог боравка је од 06:30 до 17:30 часова, а ученици могу доћи и отићи у било које време, сходно потребама родитељ

-Оброци су организовани у време које је усклађено са радом редовне наставе у обе смене

-Доручак је од 07:30 – 08:00 часова, а ручак од 13:00 – 14:00 часова.

-Исхрану у продуженом боравку се обезбеђује испоруком готових оброка.

-Цена услуга продуженог боравка ће бити формирана након јавне набавке и односи се искључиво на оброк и то: ручак. Да ли ће дете користити оброке и које, родитељи наводе у анкети у напомени

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ НАСТАВЕ У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ:

- Подизање нивоа опште заштите и бриге о ученицима млађих разреда у време запослености њихових родитеља;

- Подизање нивоа опште културе ученика;

- Већи степен вертикалне и хоризонталне повезаности градива које се реализује часовима редовне наставе кроз тематско радионичарско планирање активности;

- Подршка у целовитом развоју деце, унапређивање социјално-емоционалног развоја ученика;

- Праћење успеха у напредовању ученика у наставним активностима;

- Индивидуални и групни рад са ученицима у процесу стицања знања;

- Идентификовање ученика којима је потребан корективни рад и допунска настава у циљу постизања бољих резултата;

- Рад са даровитим ученицима и додатно ангажовање у њиховом раду;

- Праћење и проучавање интересовања ученика и њихово укључивање у рад различитих радионица;

- Развијање радних навика код ученика;

- Подизање нивоа васпитне улоге школе кроз активности;

- Пружање базичних знања и вештина, њихово повезивање са реалним животом као и њихова примена у свакодневном животу;

- Уводити ученике у методе и технике учења ;

- Развијање и неговање другарства, пријатељства и толеранције;

- Подстицање индивидуалне одговорности ученика;

- Усвајање вредности заједничког живота;

- Усвајање и прихватање позитивних и сузбијање негативних облика понашања;

- Развијање међусобног поштовања, поверења, искрености, уважавања личности, једнакости и отворене комуникације;

- Развијање комуникативне способности и конструктивног разрешавања сукоба са вршњацима и одраслима;

- Подстицање социјализације, разумевања и прихватања међусобних разлика;

- Подстицање групног рада, споразумевања, сарадње и дружења

ПРОСТОРНА И МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКА ОПРЕМЉЕНОСТ ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА

*Ученици у продуженом боравку имају своје наставнике и учионице са простором за вишеструке активности. Постоје у потпуности обезбеђени услови за боравак који је намењен деци од I до IV разреда у ваннаставном времену. Наставници праве распоред и организују активности у складу са интересовањима, жељама и потребама ученика. Ученици у продуженом боравку, организовано и плански, уз стручно-педагошку помоћ и сарадњу са наставником, утврђују, продубљују, примењују и усвајају нова знања, вештине и навике. Време се проводи у измиривању школских обавеза, игри, одмору. Наставници поклањају пажњу и пружају помоћ деци у учењу и при изради домаћих задатака. Ученици се оспособљавају да самостално обављају своје обавезе у каснијем школовању. По измирењу школских обавеза, слободно време је осмишљено  према индивидуалним афинитетима и потребама сваког детета. Активности у слободном времену ученика имају првенство рекреативно-забавни и стваралачки карактер.

 

*Програм рада продуженог боравка остварује се у просторији која је прилагођена , опремљена и намењена искључиво за остваривање рада продуженог боравка, као и за опуштање ученика после и пре наставе. Ова просторија је димензије 44 квадрата. Уњој је смештен 20 модерно дизајнираних столова и столица прилагођених деци, 2 ормара за друштвене игре и радове ученика, два ормара за свеске и радни материјал ученика који користе у боравку, ТВ, ДВД, две табле, место где деца остављају своје ранчеве. *Поред ове налази се и просторија ЦИПЕЛИЋИ, опремљена за остављање гардеробе и обуће која је модерно опремљена са три ципеларника и местом на коме деца каче своју гардеробу. У кутку за опуштање имамо модерно дизајниране подметаче на којима ученици седе и опуштају се уз гледање образовно-едукативних емисија за децу. . Поред ове учионице за израду домаћих задатака користимо и учионицу у приземљу од око 63 квадрата , 14 клупа и 28 столица,поред трпезарије,као и кабинет информатике.

-Боравак располаже просторијом намењеном за трпезарију у који може да стане 35 ученика у једној групи, у коме деца имају обезбеђен доручак и ручак..Такође има засебан тоалет коме имају приступ само деца која иду у боравак.

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА У НАСТАВИ ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА

-У циљу добре организације и функционисања у настави продуженог боравка, постоје правила понашања којих би требало да се придржавају родитељи и ученици:

- Дете мора редовно да долази по утврђеном договору са наставником.

- Уколико има промена у редовном договору пријављивање или одјављивање ученика мора да се обави дан раније до 12 часова, јер у противном тај дан ће се рачунати у наплати као да је дете било присутно.

- Ако дође до болести детета , родитељ је дужан да истог дана до 12 часова обавести наставника у боравку, уколико жели да му тај дан не уђе у наплату.

- Плаћање оброка се врши на основу признанице, коју родитељима доставља наставник продуженог боравка на крају месеца, до 15. у месецу за претходни обрачунски месец. У случају да родитељи нису измирили рачуне за дете дуже од 2 обрачунска месеца, школа задржава право да тог ученика испише из продуженог боравка и уступи место ученику који је на листи чекања.

-Приликом преузимања детета, родитељ је у обавези да се јави дежурном наставнику у боравку и сачека своје дете испред просторије у којој се ученик преобува (без улажења у учионицу- из хигијенских разлога).

*Ученик је у обавези да:

- у просторијама продуженог боравка користи посебну обућу (патике,патофне,папуче...) у чему се пријатно осећа,

-на почетку школске године донесе 3 свеске (2 мале свеске за српски језик у линије и математику на квадратиће и 1 велику празну свеску за цртање)

-се током боравка у настави продуженог боравка придржава правила понашања и кућног реда школе

- Сва додатна актуелна обавештења ће благовремено бити истакнута на огласној табли за родитеље испред просторија продуженог боравка.

-Накнадно пријављивање/одјава оброка се врши слањем СМС поруке или позивом на службени број продуженог боравка 064/8835-160.

РАСПОРЕД ДНЕВНИХ АКТИВНОСТИ У НАСТАВИ ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА

06:30-07:30 – СЛОБОДНО ВРЕМЕ И ПРИЈЕМ УЧЕНИКАУ ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК

07:30-08:00 – ДОРУЧАК И ОДЛАЗАК ЈЕДНЕ ГРУПЕ НА НАСТАВУ

08:00- 09:30 – САМОСТАЛАН РАД УЧЕНИКА –ЧАСОВИ УЧЕЊА (ИЗРАДА ДОМАЋИХ ЗАДАТАКА), УТВРЂИВАЊЕ И ВЕЖБАЊЕ САДРЖАЈА ПРОГРАМА)

09:30 -10:00 – ВЕЛИКИ ОДМОР

10:00 – 11:30 - СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ (УМЕТНИЧКЕ РАДИОНИЦЕ, ОДЕЉЕНСКЕ ПРИРЕДБЕ, ТАКМИЧЕЊА, КВИЗОВИ, УРЕЂЕЊЕ ПАНОА, ДРУШТВЕНЕ ИГРЕ, СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ ЗА ДЕЦУ...)

11:30 – 13:00 – СЛОБОДНО ВРЕМЕ ( ПРОМЕНА СМЕНА-ОБЕ ГРУПЕ ЗАЈЕДНО, ОДМОР ОД НАСТАВЕ И СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ)

13:00 – 14:00 – РУЧАК И ОДЛАЗАК ДРУГЕ ГРУПЕ НА НАСТАВУ

14:00 – 15:30 - САМОСТАЛАН РАД УЧЕНИКА –ЧАСОВИ УЧЕЊА (ИЗРАДА ДОМАЋИХ ЗАДАТАКА, УТВРЂИВАЊЕ И ВЕЖБАЊЕ САДРЖАЈА ПРОГРАМА)

15:30 – 16:00 - ВЕЛИКИ ОДМОР

16:00 – 17:30 - СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ (УМЕТНИЧКЕ РАДИОНИЦЕ, ОДЕЉЕНСКЕ ПРИРЕДБЕ, ТАКМИЧЕЊА, КВИЗОВИ, УРЕЂЕЊЕ ПАНОА, ДРУШТВЕНЕ ИГРЕ, СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ ЗА ДЕЦУ...) И ОДЛАЗАК УЧЕНИКА КУЋИ

САМОСТАЛАН РАД-ЧАСОВИ УЧЕЊА

Организовани су тако да у потпуности прате рад редовне наставе

-Израда домаћих задатака (српски језик, математика, свет око нас, природа и друштво,...)

-Утврђивање и вежбање наставних садржаја програма из свих наставних предмта

-Читање обавезне школске и домаће лектире, меморисање краћих поетских и прозних садржаја

-Довршавање ликовних радова

-Утврђивање и понављање научених песама и садржаја наставног предмета музичка култура

 

 

-Самосталним радом, уз сталну стручну и педагошку помоћ и сарадњу са наставником, ученици организовано и плански, утврђују, продубљују, примењују и усвајају нова знања, вештине и навике. Израда домаћих задатака се свакодневно организује у одређено време. Домаћи задаци урађени на часовима самосталног рада се анализирају, исправљају и вреднују, али се не оцењују. 

* Ученици који имају тешкоће у савладавању наставног градива добијају помоћ у виду индивидуалног рада који подразумева допунске часове и додатно ангажовање наставника.

* Напреднијим ученицима у продуженом боравку могу се плански и педагошки организовано задавати додатни задаци као што су

-Читање домаће лектире,

-Читање листова и часописа за децу,

-Коришћење енциклопедија и разноврсних материјала са звучним и звучно-визуелним садржајима,

-Меморисање краћих поетских и прозних текстова,

-Вођење дневника и календара природе и друштва,

-Гледање одређених телевизијских емисија едукативног карактера.

О планирању и остваривању ових активности ученика редовно се упознају родитељи на родитељским састанцима или на индивидуалним разговорима.

СЛОБОДНО ВРЕМЕ

-Организоване игре у школском дворишту ( игре са природним облицима кретања, елементарне игре, игре са реквизитима )

-Игре по избору ученика

-Игре у учионици ( друштвене, едукативне, музичке, језичке, математичке, такмичарске), игре у свечаној сали ( вежбе за обликовање тела)

-Самостално читање дечје штампе и литературе

-Сређивање паноа, радног простора и личног прибора

 

Слободно време у настави продуженог боравка је рекреативно-забавног карактера. Организује се по принципу потпуне слободе, избора, добровољности и самоорганизованости ученика.

СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ

-Уметничке радионице (драмска, ликовна, музичка, рецитаторска, литерарна, луткарска, медијско изражавање, едукативне радионице...)

-Математичке радионице и логичко-математичке игре ( судоку, потапање бродића,икс-окс...)

-Припремање приредби, такмичења, квизова, продајних изложби

-Тематска израда ликовних радова и уређење паноа

-Слушање музике за децу

-Гледање образовних дечјих емисија

 

 

У оквиру слободних активности ученика, обрађују се теме које су допуна наставним садржајима редовне наставе и на тај начин се остварују васпитно-образовни задаци наставе продуженог боравка. Слободне активноси се планирају и програмирају, а у њиховој реализацији могу учествовати и сарадници ( библиотекар, вероучитељ, предметни наставници, наставници разредне наставе, родитељи, старији ученици...)

 

*Планирани садржаји за слобдне активности су распоређени у следећим тематским целинама:

1. Бонтон-Е баш хоћу лепо да се понашам ( у породици, у школи, у трпезарији,у саобраћају, на улици, на јавном месту, на прославама, култура облачења у различитим приликама, однос према старијима, вршњацима, однос према својој и туђој имовини,права и обавезе, хумани однос према другима, понашање ученика-вредновање и самовредновање...)

2. Дечја недеља

3. Обележавање значајних датума

4. Како живети здраво

5. Еколошке радионице-Свако треба да се брине о чистоћи околине

6. Спортске активности

7. Сачувајмо од заборава-Народна традиција

8. Наши великани ( Вук Караџић, Никола Тесла,Свети Сава,Доситеј Обрадовић, дечји песници и писци ...)

 

9. Креативне радионице и забавне активности

РЕКРЕАТИВНЕ АКТИВНОСТИ, ПОСЕТЕ

-Излети, шетње у оквиру насеља и града

-Посета школским приредбама

-Посета библиотеци, биоскопу, позоришту, историјским и знаменитим објектима

-Учествовање у разним дечјим манифестацијама

-Учествовање у хуманитарним акцијама

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ЗНАЧАЈНИХ ДАТУМА И ДОГАЂАЈА

-Обележавање и прослава Дана школе

-Обележавање и прослава школске славе Св.Саве

-Обележавање верских празника( Божић, Ускрс )

-Обележавање државних празника ( Дан државности, Дан примирја, Нова година,Празник рада )

-Обележавање значајних датума ( 8.март, Дечја недеља, почетак годишњих доба...)

-Прослава ученичких рођендана

ЕВИДЕНЦИЈА О РАДУ ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА

 *Наставник у продуженом боравку обавезан је да води додатну педагошку документацију у Дневнику образовно-васпитног рада који пружа увид у евиденцију долазака ученика, организацију и реализацију процеса рада продуженог боравка и омогућава континуирано праћење развоја и успеха ученика током школске године.

 

*У дневни рад продуженог боравка, између осталог, уписује се мишљење о раду и напредовању ученика на крају сваког класификационог периода ( прво тромесечје, прво полугодиште, друго тромесечје, друго полугодиште ) у току школске године. Наставник уноси податке о самосталности при изради задатака, мотивацији за рад, концентрацији ученика, времену које је ученику потребно за извршавање задатака. Уписује се и мишљење о раду ученика  у слободним активностима, о прихватању активности, степену активног односа према раду, марљивости и уредности

 

*У оквиру реализације наставе продуженог боравка, неопходна је вишеструка сарадња са родитељима,али и наставницима из редовне наставе,предметне наставе, стручном службом, као и локалном заједницом,.

 

*Продужени боравак Основне школе '' Браћа Јерковић',' омогућава ученицима занимљиво и корисно проведено време, а родитељима, на првом месту, безбедност њихове  деце, сигурност и поверење у васпитно-образовни рад наставника.

 

 

Наставници у продуженом боравку:


1. Колунџић Слађана
2. Јелена Станковић
3. Сузана Петровић
4. Ива Мандушић